IMG_4561捕捉小精靈都有教學 ? 當然有啦 , 大家都以為捉小精靈只是把精靈球扔向小精靈就 OK , 其實這並不是全部 , 其實還有更多技巧 , 而且亦可以令人升級速度大增 . 看下去你就明白 .

 

Screenshot_2016-07-24-04-57-27捉小精靈時會出現一個白圈 , 還有一個不停收縮的彩色圈 , 首先如果投到白圏外就是投不中 , 浪費了一個精靈球 . 如果掉到圈內就算成功 , 如果你投到彩色圈內就有不同的加乘 . 如何加 ? 看下面

 

cats333如果彩色圏在大大個時 , 投中而且捕捉會定為 Nice (+10 XP) , 彩色圏中型大小時投中而且捕捉會定為 Great (+50 XP) , 如果彩色圏縮到最少時投中就會定為 Excellent (+100 XP) , 以捕捉一隻小精靈只有 100XP 來計算 , 這個經驗加乘算是吸引 .

 

curveball如果 Hold 住精靈球 , 然後旋轉 , 如果在旋轉的情況下投中而且成功捕捉就有 Curveball (+10XP) , 不過這招需要的技巧十分之高而加乘比較少 , 所以大家自己決定是否用吧 .

 

Screenshot_2016-07-24-05-34-21上面說當你 Hold 住精靈球時 , 精靈會有一個彩色圏 , 不同的顏色就代表捕捉的困難程度 . 分別排次序為 綠 > 黃 > 橙 > 紅 .

綠色 : 可以輕易捕捉
黃色 : 現時用的精靈球剛剛好夠能力捉橙色 : 現時用的精靈球比較難捕捉
紅色 : 現時用的精靈球幾乎不可能捕捉

捕捉的困難度有很多計算 , 比如小精靈的 CP 值、小精靈的進化程度、小精靈的稀有度 以及你自己本身的等級 .

 

Screenshot_2016-07-23-23-33-28-crop2有困難度自然亦有降低困難度的方法 , 比如換更高級的精靈球 , 比如上方的強力球 , 就需要角色等級升到 10 就有. 至於大師球暫時 Sky 18lv 仍未有 , 如有資料我再後補 .

8E678475上面說了較高等級的精靈球可以降低捕捉困難度 , 同一隻小精靈不同的球 , 困難程序會有明顯不同 .

根據 Sky 個人經驗 , 基本的精靈球其實還是可以捉到橙色困難度的精靈 , 如果那個精靈對你不重要還是可以用基本球去捕捉 . 現時 Sky 18lv 基本球的作用明顯弱了很多 , 所以大家剛過 10lv 之後得到強力球 , 如非很想要 , 不然不要亂用強力球 , 留後面很有用 .

 

RAZZ BERRY有些精靈好似有過度活躍症 , 會不停跳起或者攻擊你 , 這些動作都會影響你捕捉 , 如果你想他們安定一點及易捉一點 , 可以餵他們食 Razz Berry , 這樣會有幫助 . 而且 Razz Berry 補給點上有大量 , 所以不用擔心用光 , 盡情去用吧 .

 

想得到最新最快資訊就要 Like【Pokémon Go】專頁啦

——- 其他【Pokémon GO 攻略】——————————
【Pokémon GO 攻略】新手必看, 操作、玩法、道具一覽

【Pokémon GO 攻略】秘技 : 一開始就可以捉到比卡超

【Pokémon GO 攻略】捉小精靈有技巧, 亂捉費時升得慢

【Pokémon GO 攻略】傳授快速升級方法

【Pokémon GO 攻略】小精靈快速成長升級法, 令你成為精靈大師

【Pokémon GO 攻略】小秘技 : 改名都有花式

 

 

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls