smr-001

遲到好過無到, Super Mario Run 終於係香港時間 12 月 16 號可以下載,可能有唔少人都已經爆機了。但對於一般打工仔來講,恐怕都要收工先有時間玩。有部份玩家應該會同筆者一樣,係開始遊玩時面對唔能夠成功登記呢個情況,一齊睇下點做。

事緣係建立 Nintendo 任天堂帳號嘅事候,手機會自動轉到任天堂網頁,而問題就來了:顯示有問題,成個頁面無字又禁唔到按鍵。呢個情況其實係因為網頁未能顯示繁體中文,只要換成英文就可解決。無論係於網頁內轉換語言,還是係 Game 內轉語言,都解決到問題的。

img_0138img_0139

另外,當玩家成功登入後,會發現多左「菇仔」奇諾比奧可以用,係速度上比 Mario 更快,雖然難度相對而言會高左,但爽度也大大提升呢!

img_0143

img_0141

_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls