Google現時正以"軟"手段逐步搶占iOS的網絡流量份額,近月來一口氣將旗下多個重點服務,像YouTube、Google Maps、Chrome等通通搬上App Store,現在連一些企業級的服務也逐步搶灘。先是推出「Google Coordinate」(協調中心),讓更多的商業使用者能夠繼續使用Google的服務。

「Google Coordinate」是專為一些大小型公司或機構管理其行動工作者的網路及行動應用程式。方便管理人員向員工指派工作,以及獲得每位員工的位置,藉以提高工作效率。

要使用「Google Coordinate」的服務的話,需要先具有 Google 協調中心授權,才能使用這個行動應用程式。本應用程式專為企業設計,不提供一般消費者的 Google 帳戶使用。

官方的描述內容:

Google 協調中心是行動工作人力管理工具,能協助提升外勤小組的工作效率。您可以即時知道各小組最新的位置和負責的工作,而且能夠更聰明、更有效率地分配工作。
只要將這個行動應用程式下載到手機中,外勤員工就可以:
分享即時位置。現今的商業環境中,員工的機動性越來越高。有了 Google 協調中心,只要點擊幾下,企業就能利用即時位置分享功能,輕鬆協作。
管理工作。您的企業每天都有許多事務有待處理。Google 協調中心能協助您輕鬆取得工作所需的完整資訊,並透過即時通知將工作指派給小組成員。
蒐集資料。外勤小組經常需要在外蒐集資訊。管理員可以直接在 Google 協調中心應用程式中自訂欄位,指定外勤小組要蒐集哪些資料,像是測量結果或客戶聯絡方式等等。

下載:

[appext 562220757]

QR Code:

價格:免費
容量:5.9MB
版本:1.1

 

 

 

**緊貼更多最新App資訊,請即按:(或按這裡)加入我們Facebook 專頁,就能夠每天收到最快資訊**

_______

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls