Google的 Android 2.3 Gingerbread才 在 不 久 之 前 公 佈 , 短 期 內 也 只 會 有 自 家 的 Nexus S會 正 式 使 用 這 個 新 OS 。 不 過 , 看 來 大 眾 對 Android 3.0 Honeycomb 的 關 注 已 經 在 上 次 展 示 後 , 已 經 蓋 過 Android 2.3 Gingetbread了。

電 子 時 報 報 導 稱 , Google很 可 能 會 在 三 月 前 後 , 正 式 推 出 Android 3.0 Honeycomb。 因 為 , 在 CES上 已 有 好 幾 家 廠 商 打 算 把  將 要 推 出 的 Android Tablet出 來 展 示 , 例 如 ASUS和 MSI等 等 。 這 些 將 推 出 的 機 款 , 都 是 要 使 用 Android 3.0作 為 操 作 系 統 ﹗  在 CES上 可 能 未 能 得 到 Android 3.0作 展 示  , 但 正 式 推 出 時 , Google也 要 準 備 好 新 的 操 作 系 統 來 配 合 新 機 款 的 推 出 。 當 然 , 也 有 可 能 是 各 個 廠 商 等 不 及 Google推 出 Android 3.0 , 就 先 推 出 Tablet, 待 Android 3.0 推 出 後 才 發 佈 更 新 也 有 可 能。

_______

Nokia X20 開箱評測:扮豬食老虎!? 4系5G機有咁嘅性能!! 三千有找仲有2年保!!

買手機的時候,大多人都會參考處理器的名字及鏡頭像素...

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls