Tag: HD2

請讚好我們Facebook

最新文章

上台送四季、W 酒店等 Staycation,入來話你知呢幾間仲保證客房升級!

肺炎疫情已經持續咗一年有多,大家無得出外旅行只能留港消費。如果想有渡假感覺,好多人都會選擇周圍住酒店玩返一兩晚。最近 SmarTone 就同新鴻基地產合作,推行「至豪星級酒店 Staycation」計...