pokemongo-evolve無論什麼遊戲,推出後不時就會被人現發有 Bug (程式臭蟲),繼而利用此 Bug 來達成一些快速成長或獲得大量資源到。Pokémon GO 推出至今亦相繼被發現各類 Bug,最近有人就利用一點小技巧成功極速進化小精靈,配合 Luck Egg (幸運蛋) 在 30 分鐘內狂進化 120 隻小精靈,獲得超大量的經驗值。

據網友透露,只要你有一部速度快的手機即可,操作方法好簡單。首先是選擇要進化的精靈寶貝,如常地按下「Evolve」及「Yes」。但要記著,當你按下「Yes」之後,就要極速退出以及完整關閉 Pokémon GO App,再次進入遊戲後重複動作即可。其實簡單點講,就是跳過進化的動畫時間,這個Bug 就是讓你不看動畫也能進化。

55993512_n經測試,若以 iPhone 6s 來計:開 App、選精靈、按 Evolve、按 Yes、再關 App 重啟,大約 16 秒;如果按這個速度就可以 30 分鐘進化 100 隻,配合 Lucky Egg 使用就可以獲得雙倍經驗值。

如想獲得更多遊戲資訊,請即 Like/讚 好: Pokémon GO Facebook 專頁

來源:Reddit

_______

Nokia X20 開箱評測:扮豬食老虎!? 4系5G機有咁嘅性能!! 三千有找仲有2年保!!

買手機的時候,大多人都會參考處理器的名字及鏡頭像素...

Qooah 現已登陸 MeWe,立即 Follow:https://mewe.com/p/qooah

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls