759-6-year-anniversary-discount

 

759 阿信屋迎來了 6 週年的紀念,在 7 月 1 日至 7 月 3 日期間舉行了為時 3 天的會員優惠第一炮活動。當中只要大家到 759 阿信屋購物可享正價貨品 6 折、公價貨品 7 折及超抵價貨品 8 折,至於到 759 阿信屋旗下全線食肆均可享全單 7 折。

759-6-year-anniversary-discount-01

759 阿信屋迎來了 6 週年的紀念會員優惠第一炮活動

日期: 7 月 1 日 (五) 至 7 月 3 日 (日) (3 天)

759 阿信屋及 759 Kawaiiland

  • 正價貨品 ─ 6 折
  • 公價貨品 ─ 7 折
  • 超抵價貨品 ─ 8 折

** 凡登記成為 759 ONLINE 電子會員可享額外購物消費金額的 2% 積賞錢回贈 **

759 全線食肆

  • 包括 759 雲吞麵、759 茶餐廳、759 車仔麵及 759 飯堂
  • 全單 7 折

759-6-year-anniversary-discount-02

_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls