htc one max golden昨日紅色版的 HTC One max 在台灣曝光出來,當我們正在猜測 HTC One max 是否會跟 HTC One 一樣推出更多配色以滿足不同用戶的需求時,台灣那邊又傳出消息稱金色版的 HTC One max 也到來了。現在金色版的 HTC One max 已經開始在台灣出售,如圖大家可以看到這部手機高檔大氣,很符合現在土豪金的潮流。另外,除了 HTC One max ,Butterfly s 也將迎來金色版,這兩款手機將在明年1月份正式上市,不過現在金色版的 HTC One max 已經可以在台灣的門市買到。金色版的 HTC One max 和 Butterfly s 規格與原版保持一致。

htc one max rose golden

 

 

 

_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls