Google 的 網 絡 科 技 技 術 的 確 是 領 先 全 球 , 將 發 佈 的 Google Maps 5.0 中 將 會 加 入 3D 顯 示 , 地 圖 再 不 是 平 面 化 的 東 西 . 在 展 示 片 段 可 得 知 , 你 將 可 以 以 45 度 俯 視 地 圖 , 大 廈 不 再 是 平 面 , 而 是 立 體 地 展 現 在你 眼 前 !! 這 技 術 無 疑 令 更 多 的 路 痴 路 盲 找 到 方 向 ( 編 按 : 我 很 感 謝 Google…) . 不 知 香 港 地 圖 會 否 對 應 呢 ??

_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls