Google 剛 釋 出 最 新 版 Android GMail 2.3.2 , 支 援 Andriod 2.2 , 可 以 於 Android Market 馬 上 下  載  !!

Market: market://search?q=pname:com.google.android.gm

QR Code:


更 強 的 撰 寫 郵 件 功 能 馬 上 為 你 介 紹 :

優先收件 :


如 果 你 希 望 你 的 手 機 有 更 好 的 優 先 收 件 功 能 , 他 絕 對 能 滿 足 你 . 新 版 本 在 此 加 強 了 此 項 功 能 , 如 果 你 在郵 件 加 上此 標 記 , 即 表 示 你 優 先 處 理 此 郵 件 . 如 果 你 想 得 到 新 優 先 郵 件 來 郵 提 示 , 你 可 以 設 訂 為 來 郵 通 知 ( 設 定 方 法:「Menu」 > 「Settings」 >選 取 「Priority Inbox」)


加強了的撰寫功能 :

快 速 按 鈕 也 被 再 次 新 增 了 !! 不 再 是 上 一 個 版 本 的 小 圖 示 了 , 不 再 容 易 按 錯 .


舊 版 本 只 能 使 用 單 一 寄 件 者 ( 即 只 能 用 Gmail ) , 新 版 已 經 可 以 隨 意 更 換 成 你 其 他 的 address 了. 更 貼 近 桌 面 版 GMail了.


新 版 中 加 入 了 「Response inline」 按 鈕 來 編 輯 電 郵 內 容 .

原文來源 : http://googlemobile.blogspot.com/2010/12/gmail-for-android-better-priority-inbox.html

_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls