Kairosoft Co.,Ltd 開 發 的 著 名 遊 戲 Apps « Game Dev Story » 在 iphone 上 大 熱 , 現 終 於 推 出 Android 版 本 !!

遊 戲 中 你 作 為 一 個 遊 戲 開 發 公 司 老 闆 , 你 要 帶 領 你 的 員 工 開 出 一 片 天 地 , 並 嘗 試 建 立 一 個 百 萬 暢 銷 的  遊 戲 . 你 的 員 工 包 括 有 程 式 設 計 員 , 音 響 師 , 包 羅 萬 有 , 快 點 去 開 發 自 己 的 公 司 唷 .

最 新 版 本:1.0(所 有 Android 版 本)

售 價 : US$ 4.8

market://search?id=net.kairosoft.android.gamedev3en

_______

更多平台立即 Follow:Qooah IG (@qooah)Qooah YouTube,八掛產品發佈會現場,睇盡靚靚 Show Girls